Gravferdsloven

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd

Gravferdsloven understreker at gravlegging skal skje med respekt for avdødes livssyn. Dette betyr at alle har krav på en likeverdig behandling uavhengig av om de hvilket tros- eller livssynsamfunn de tilhører.

De fleste av de offentlige gravplassene forvaltes av Den norske kirke v/kirkelig fellesråd i den enkelte kommune. De tjenestene som kirkelig fellesråd tilbyr alle innbyggere omfatter kistegravlegging, kremasjon og andre forhold ved selve gravplassen (urnenedsettelse, gravminner, gravstell, gravregister, feste av graver mv).

Kirkelig ansvar for gravplassforvaltningen er gravferdslovens hovedmodell, men gravferdsloven åpner også for at fellesrådet kan overdra dette ansvaret til kommunen.

Gravleggingen av en urne og gravleggingen av en kiste er likestilt i gravferdsloven. Alle har rett på en gratis gravplass i sin hjemkommune.

Gravferdsloven i Norge sier at alle har rett til en fri grav, uten kostnad i fredningstiden som er 20 år. Hvis man ønsker å feste graven videre, må pårørende betale en festavgift per år til kommunen.

En urnegrav er billigere enn en kistegrav.

Se våre priser der vi har definert minimumspris og maksimumspris på en gravferd i vårt område.

 

 

3D-visualisering av:

vistaportal andersen

Våre avdelinger